درباره گروه ترنج ; برگزار کننده نمایشگاههای تخصصی

شرکت تجارت راهکارنوین جهان با نام تجاری"گروه ترنج" در زمینه برگزاری نمایشگاههای تخصصی فعالیت می کند که از سال 1389 شروع بکار نموده و تا کنون نمایشگاههای متعددی را بشرح زیر برگزار کرده است:

• نمایشگاه تقویم و سررسیدنامه با نام "گاهشمار ایرانی"
• برگزاری نمایشگاه بین المللی چاپ دیجیتال و نشر رومیزی
• برگزاری یک دوره نمایشگاه چاپ و بسته بندی کشورهای عضو اکو در مشهد مقدس
• برگزاری سمینار بین المللی چاپ روتوگراور
• برگزاری سمینار چاپ دیجیتال
• برگزاری نمایشگاه صنعت موسیقی

درباره گروه ترنج ; برگزار کننده نمایشگاههای تخصصی